OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCI

NR KW LD1G/00064936/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Zgierzu Przemysław Kowalczyk, Kancelaria nr V w Aleksandrowie Łódzkim na podstawie art. 953 KPC podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

05 września 2019 o godz. 14:40

w budynku Sądu Rejonowego Zgierzu mającego siedzibę przy Sokołowska 6 w sali nr XI,

odbędą się pierwsze licytacje udziałów w nieruchomości:

 

1) Licytacja udziału Krzysztofa Stachacza wynoszącego 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej: 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Wierzbińska 36A, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr kw LD1G/00064936/4.

Suma oszacowania udziału Krzysztofa Stachacza wynoszącego 1/2 części we współwłasności nieruchomości wynosi

267 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 200 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 26 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 66 1600 1462 1818 2128 1000 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

2) Licytacja udziału Beaty Baczyńskiej-Stachacz wynoszącego 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej: 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Wierzbińska 36A dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr kw LD1G/00064936/4.

Suma oszacowania udziału Beaty Baczyńskiej-Stachacz wynoszącego 1/2 części we współwłasności nieruchomości wynosi 267 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 200 250,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 26 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 66 1600 1462 1818 2128 1000 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

 

Komornik zawiadamia, iż przedmiotem licytacji są udziały w nieruchomości stanowiące niezabudowaną działkę gruntu. Zgodnie z księgą wieczystą nieruchomość stanowi działka gruntu o nr 128, o powierzchni 0,8192 HA, obręb A-3. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej z dwóch stron, od strony północnej do ulicy Wierzbińskiej, zaś od południowej do ulicy Franciszkańskiej. Nieruchomość posiada dostęp do następujących mediów: w ulicy Wierzbińskiej: sieci energetycznej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej sieciowej; od ulicy Franciszkańskiej: sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej, sieci gazowej, sieci wodociągowej w odległości ok. 60 m. Działka gruntu nr 128 ma nieregularny kształt - wąski i wydłużony kształt zbliżony do prostokąta.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość za zgodą Dłużnika, po wcześniejszym ustaleniu z nim takiej możliwości oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu mieszczącym się pod adresem: Sokołowska 6, 95-100 Zgierz (sygn. akt sąd. I Co 1703/18).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Aktualne obwieszczenia o licytacjach komornik publikuje również na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej pod adresem: www.licytacje.komornik.pl

 

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZGIERZU PRZEMYSŁAW KOWALCZYK

GODZINY URZĘDOWANIA
Poniedziałek:
7:30-15:30
Wtorek:
7:30-17:30
Środa, Czwartek:
7:30-15:30
Piątek:
7:30-13:30
 
Komornik przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 9:00 do 17:00
 
W inne dni po uprzednim uzgodnieniu.
RACHUNEK BANKOWY
 
BGŻ BNP Paribas:
 
66 1600 1462 1818 2128 1000 0001
 
 

Kontakt telefoniczny możliwy w dniach:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz.: 10:00-13:30

we wtorki w godz.: 9:00-17:00

DANE KANCELARII
Adres:
Ul. 11 Listopada 5A
 
95-070 Aleksandrów Łódzki
 
 
Telefon:
727 765 822
E-mail:
 
EPU: ID 2588