dotyczy KM 1642/18

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

NR KW LD1G/00011020/4 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Zgierzu Przemysław Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc w zw. z 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

20 września 2019r. o godz. 11:30
w budynku Sądu Rejonowego Zgierzu mającego siedzibę przy Sokołowska 6 w sali nr XI,


odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Wiktor Markiewicz, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1G/00011020/4.

 
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, niezabudowana, rolna położona w Ozorkowie, w obrębie 2, składająca się z działki gruntu o nr ew. 121 o powierzchni działki 5,2136 ha.
Działka gruntu nr 121 ma regularny kształt trapezu – o wymiarach – od strony północnej ok. 224 m, od strony zachodniej ok. 268 m, od strony wschodniej (tory kolejowe) – ok. 265 m, zaś od strony południowej ok. 167 m. Teren działki w przeważającej części aktywny rolniczo, południowa część o powierzchni ok. 1,35 ha zalesiona (sosna), działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu. Powierzchnia w ha RV – 1,0101 RVI – 2,8528 , LsV – 1,3507.
Obszar, na którym położona jest nieruchomość posiada ograniczony dostęp do usług bytowych i komunalnych. Dostęp do drogi publicznej od strony zachodniej – działka nr 138 stanowiąca drogę gminną będącą własnością gminy Parzęczew. Dojazd wąską drogą o nawierzchni gruntowej – działka nr 138, jest to działka będąca własnością Skarbu Państwa będąca we władaniu gminy Parzęczew.
Na obszarze z przedmiotowa nieruchomością nie obowiązuje MPZP.

Suma oszacowania wynosi: 225 000,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 168 750,00 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na konto komornika:


Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 66 1600 1462 1818 2128 1000 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość za zgodą Dłużnika, po wcześniejszym ustaleniu z nim takiej możliwości oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu mieszczącym się pod adresem: Sokołowska 6, 95-100 Zgierz(sygn. akt sąd. I Co 2342/18)
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zawiadamiam, że do sprzedaży nieruchomości rolnych stosuje się Ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego.
Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego nie obowiązuje ograniczenie co do osoby nabywcy.

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZGIERZU PRZEMYSŁAW KOWALCZYK

GODZINY URZĘDOWANIA
Poniedziałek:
7:30-15:30
Wtorek:
7:30-17:30
Środa, Czwartek:
7:30-15:30
Piątek:
7:30-13:30
 
Komornik przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 9:00 do 17:00
 
W inne dni po uprzednim uzgodnieniu.
RACHUNEK BANKOWY
 
BGŻ BNP Paribas:
 
66 1600 1462 1818 2128 1000 0001
 
 

Kontakt telefoniczny możliwy w dniach:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz.: 10:00-13:30

we wtorki w godz.: 9:00-17:00

DANE KANCELARII
Adres:
Ul. 11 Listopada 5A
 
95-070 Aleksandrów Łódzki
 
 
Telefon:
727 765 822
E-mail:
 
EPU: ID 2588