Km 3580/18

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

NR KW LD1G/00086849/7 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Zgierzu Przemysław Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc w zw. z 955 kpc zawiadamia, że w dniu

09-01-2020r. o godz. 14:30
w budynku Sądu Rejonowego Zgierzu w sali nr IX,

 

odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości należącej do dłużnika: Józef Smolarski, Zofia Smolarska, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze

KW LD1G/00086849/7.


Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość oznaczony numerem 35, położony przy ulicy Bratoszewskiego 7 w miejscowości Aleksandrów Łódzki, gmina Aleksandrów Łódzki, wraz z udziałem wynoszącym 4801/3885233 części w prawie własności działki 201 położonej w obrębie 5 oraz takim samym udziałem w częściach wspólnych budynku.
Lokal położony jest na czwartym piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 48,01 m2. Do lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy.

Suma oszacowania wynosi: 171 000,00-zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 128 250 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na konto komornika:


Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie


66 1600 1462 1818 2128 1000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość za zgodą Dłużnika, po wcześniejszym ustaleniu z nim takiej możliwości oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu mieszczącym się pod adresem: Sokołowska 6, 95-100 Zgierz (sygn. akt sąd. I Co 158/19)
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZGIERZU PRZEMYSŁAW KOWALCZYK

GODZINY URZĘDOWANIA
Poniedziałek:
7:30-15:30
Wtorek:
7:30-17:30
Środa, Czwartek:
7:30-15:30
Piątek:
7:30-13:30
 
Komornik przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 9:00 do 17:00
 
W inne dni po uprzednim uzgodnieniu.
RACHUNEK BANKOWY
 
BGŻ BNP Paribas:
 
66 1600 1462 1818 2128 1000 0001
 
 

Kontakt telefoniczny możliwy w dniach:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz.: 10:00-13:30

we wtorki w godz.: 9:00-17:00

DANE KANCELARII
Adres:
Ul. 11 Listopada 5A
 
95-070 Aleksandrów Łódzki
 
 
Telefon:
727 765 822
E-mail:
 
EPU: ID 2588