Km 912/18


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

NR KW LD1G/00094656/6 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Zgierzu Przemysław Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc w zw. z 955 kpc zawiadamia, że w dniu

02-07-2020r. o godz. 14:20 

w budynku Sądu Rejonowego Zgierzu w sali nr IX, odbędzie się


PIERWSZA LICYTACJA

udziału Piotra Jóźwika wynoszącego 1/2 części we współwłasności nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1G/00094656/6.
Przedmiotem licytacji jest udział w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej,
zabudowanej, położonej w miejscowości Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska Polskiego 117, obręb 9 działka gruntu o nr. ewidencyjnym 296/3, o powierzchni 0,0955 ha. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Posiada dostęp do następujących mediów: energii elektrycznej, wodociągowej sieciowej, gazowej sieciowej, kanalizacji deszczowej sieciowej. Kształt działki nieregularny, wąski i wydłużony, szerokość od frontu ok. 14,7 m, długość ok. 64 m. Działka węższym bokiem przylega do ulicy, wjazd na teren działki zorganizowany. Na działce znajduje się budynek mieszkalny parterowy, murowany usytuowany we wschodniej granicy działki. Według danych z kartoteki budynków, budynek mieszkalny wzniesiony został ok. 1960 roku. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu w części papa, w części prawdopodobnie położona blacha. Stolarka okienna pcv. Budynek otynkowany. Stan elewacji zły, widoczne oznaki zawilgocenia. Powierzchnia zabudowy wg kartoteki budynków 54 m2.

 

Suma oszacowania udziału wynoszącego 1/2 części we współwłasności nieruchomości wynosi: 50 000,00-zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 37 500 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na konto komornika:


Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 

66 1600 1462 1818 2128 1000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość za zgodą Dłużnika, po wcześniejszym ustaleniu z nim takiej możliwości oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu mieszczącym się pod adresem: Sokołowska 6, 95-100 Zgierz(sygn. akt sąd. I Co 2649/13
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZGIERZU PRZEMYSŁAW KOWALCZYK

GODZINY URZĘDOWANIA
Poniedziałek:
7:30-15:30
Wtorek:
7:30-17:30
Środa, Czwartek:
7:30-15:30
Piątek:
7:30-13:30
 
Komornik przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 9:00 do 17:00
 
W inne dni po uprzednim uzgodnieniu.
RACHUNEK BANKOWY
 
BGŻ BNP Paribas:
 
66 1600 1462 1818 2128 1000 0001
 
 

Kontakt telefoniczny możliwy w dniach:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz.: 10:00-13:30

we wtorki w godz.: 9:00-17:00

DANE KANCELARII
Adres:
Ul. 11 Listopada 5A
 
95-070 Aleksandrów Łódzki
 
 
Telefon:
727 765 822
E-mail:
 
EPU: ID 2588