Km 2217/19 i inne


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

NR KW LD1G/00107751/7


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Zgierzu Przemysław Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc w zw. z 955 kpc zawiadamia, że w dniu

01-10-2020r. o godz.14:40 

w budynku Sądu Rejonowego Zgierzu w sali nr XI, odbędzie się


PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości należącej do dłużnika Kamil Wieczorek dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1G/00107751/7.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa położona w Zgierzu, ul. Nadrzeczna 3A, składająca się z dwóch działek gruntu tworzących fizyczną i funkcjonalną całość. Teren działek niezagospodarowany,zakrzewiony, nieznaczne zadrzewienie - samosiejki. W części ogrodzenie działek sąsiednich. Działki nr 42/5, 43/5 o powierzchniach odpowiednio 0,0569 ha i 0,0453 ha bezpośrednio do siebie przylegają dłuższym bokiem. Działka nr 43/5 od strony południowej przylega dłuższym bokiem do drogi wewnętrznej tj. dz. 43/6 – szerokość działki ok. 42 m, działka nr 42/5 bez dostępu do drogi wewnętrznej, usytuowana jest na zapleczu działki 43/5. W pobliżu zachodniego narożnika działki 43/5 przebiega linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do podstawowych mediów (woda, prąd). Najbliższe media – woda, prąd w ulicy Nadrzecznej tj. w odległości ok. 120 m (w linii prostej). Nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej pośredni – zapewniony poprzez służebność drogi koniecznej (dz. I-Sp KW LD1G/00107751/7 ustanowiona nieodpłatnie na czas nieokreślony służebność gruntowa polegająca na prawie swobodnego przechodu i przejazdu przez działkę gruntu nr 43/6 objętą księgą wieczystą nr LD1G/00034902/8 - na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości składających się z działek: m.in. 43/5 i 42/5). Droga wewnętrzna gruntowa. Obszar, na którym położona jest nieruchomość posiada ograniczony dostęp do usług bytowych i komunalnych.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 83 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na konto komornika:


Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 

66 1600 1462 1818 2128 1000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość za zgodą Dłużnika, po wcześniejszym ustaleniu z nim takiej możliwości oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu mieszczącym się pod adresem: Sokołowska 6, 95-100 Zgierz (sygn. akt sąd. I Co 1834/19). 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZGIERZU PRZEMYSŁAW KOWALCZYK

GODZINY URZĘDOWANIA
Poniedziałek:
7:30-15:30
Wtorek:
7:30-17:30
Środa, Czwartek:
7:30-15:30
Piątek:
7:30-13:30
 
Komornik przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 9:00 do 17:00
 
W inne dni po uprzednim uzgodnieniu.
RACHUNEK BANKOWY
 
BGŻ BNP Paribas:
 
66 1600 1462 1818 2128 1000 0001
 
 

Kontakt telefoniczny możliwy w dniach:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz.: 10:00-13:30

we wtorki w godz.: 9:00-17:00

DANE KANCELARII
Adres:
Ul. 11 Listopada 5A
 
95-070 Aleksandrów Łódzki
 
 
Telefon:
727 765 822
E-mail:
 
EPU: ID 2588