Km 1928/18 i inne


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

NR KW LD1G/00007586/8


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Zgierzu Przemysław Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc w zw. z 955 kpc zawiadamia, że w dniu

17-03-2021r. o godz. 14:30  

w budynku Sądu Rejonowego Zgierzu w sali nr IX, odbędzie się


PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika Krzysztofa Dębskiego, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1G/00007586/8.


Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, zabudowana, położona we wsi Ustronie przy ulicy Granicznej 18, składająca się z działki gruntu o nr ew. 800 o powierzchni 785 m2. Działka zabudowana jest murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, rozbudowanym w 2009 roku o powierzchni użytkowej 117,53 m2. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Teren działki zagospodarowany, zawiera nasadzenia roślin ozdobnych, drzew i traw. Na przedmiotowej działce gruntu w jej północnej części posadowiony jest budynek mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym. Nieruchomość posiada dostęp do następujących mediów w drodze: energii elektrycznej, sieci wodociągowej.
Dostęp do drogi publicznej bezpośredni - ulica Graniczna (strona południowa), ulica Słowackiego (strona zachodnia).

Suma oszacowania wynosi:  449 000,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 336 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 

66 1600 1462 1818 2128 1000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość za zgodą Dłużnika, po wcześniejszym ustaleniu z nim takiej możliwości oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu mieszczącym się pod adresem: Sokołowska 6, 95-100 Zgierz (sygn. akt sąd. I Co 973/18). 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZGIERZU PRZEMYSŁAW KOWALCZYK

GODZINY URZĘDOWANIA
Poniedziałek:
7:30-15:30
Wtorek:
7:30-17:30
Środa, Czwartek:
7:30-15:30
Piątek:
7:30-13:30
 
Komornik przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 9:00 do 17:00
 
W inne dni po uprzednim uzgodnieniu.
RACHUNEK BANKOWY
 
BGŻ BNP Paribas:
 
66 1600 1462 1818 2128 1000 0001
 
 

Kontakt telefoniczny możliwy w dniach:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz.: 10:00-13:30

we wtorki w godz.: 9:00-17:00

DANE KANCELARII
Adres:
Ul. 11 Listopada 5A
 
95-070 Aleksandrów Łódzki
 
 
Telefon:
727 765 822
E-mail:
 
EPU: ID 2588