Gkm 21/20 i inne

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

udziałów w nieruchomościach:

NR KW LD1G/00037110/0

NR KW LD1G/00035361/0

NR KW LD1G/00039164/7


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Przemysław Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc w zw. z 955 kpc zawiadamia, że:

w dniu 12-09-2022r. o godz.14:00

w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu w sali nr XI, odbędzie się


DRUGA LICYTACJA


oznaczonych poniżej nieruchomości należących do dłużnika Karol Stefaniak, położonych w miejscowości 95-070 Aleksandrów Łódzki, Kolonia Brużyca, dla których Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr KW:


a) LD1G/00037110/0 - udział w wysokości 1/4 części we współwłasności. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 300 575,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 ceny oszacowania i wynosi 200 383,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w kwocie 30 057,50 zł
Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowaną nieruchomością gruntową, oznaczoną jako cztery działki geodezyjne. Działki geodezyjne o numerach ewidencyjnych 65, 170, 105/2 i 105/5 posiadają łącznie powierzchnię 2,0117 ha. Działki nie tworzą jednej całości techniczno-użytkowej ponieważ położone są od siebie w pewnej odległości. Wszystkie działki są niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte trawą.


b) LD1G/00035361/0 - udział w wysokości 1/4 części we współwłasności. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 76 250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 ceny oszacowania i wynosi 50 833,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w kwocie 7 625,00 zł
Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowaną nieruchomością gruntową, oznaczoną jako trzy działki geodezyjne. Tereny działki 111, 113 i 121 są niezagospodarowane, nieogrodzone i porośnięte trawą. Działki mają możliwość uzbrojenia w energię elektryczną i sieć wodociągową. Działki geodezyjne o numerach ewidencyjnych 111, 113 i 121 posiadają łącznie powierzchnię 41 517 m2. Działki nie tworzą jednej całości techniczno-użytkowej. Działki 111 i 113 mogą tworzyć jedną całość techniczno-użytkową, zaś działka 121 położona jest w pewnej odległości od nich. Wszystkie działki są niezabudowane i niezagospodarowane.


c) LD1G/00039164/7 - udział w wysokości 1/4 części we współwłasności. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 7 325,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 ceny oszacowania i wynosi 4 883,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w kwocie 732,50 zł
Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowaną nieruchomością gruntową, oznaczoną jako działka gruntu nr 123 o powierzchni 0,4846 ha. Teren działki nie jest ogrodzony. W drodze gminnej przebiega sieć energii elektrycznej i sieć wodociągowa. Teren działki jest niezagospodarowany, nieogrodzony i porośnięty trawą. Działka posiada kształt wąskiego prostokąta o szerokości ok. 9 m i długości ok. 550 m. Działka ma możliwość uzbrojenia w energię elektryczną i sieć wodociągową.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości (ze wskazaniem nieruchomości, której rękojmia dotyczy).
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na konto komornika:


Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
66 1600 1462 1818 2128 1000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość za zgodą Dłużnika, po wcześniejszym ustaleniu z nim takiej możliwości oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu mieszczącym się pod adresem: Sokołowska 6, 95-100 Zgierz (sygn. akt sąd. I Co 235/20)
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZGIERZU PRZEMYSŁAW KOWALCZYK

GODZINY URZĘDOWANIA
Poniedziałek:
7:30-15:30
Wtorek:
7:30-17:30
Środa, Czwartek:
7:30-15:30
Piątek:
7:30-13:30
 
Komornik przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 9:00 do 17:00
 
W inne dni po uprzednim uzgodnieniu.
RACHUNEK BANKOWY
 
BGŻ BNP Paribas:
 
66 1600 1462 1818 2128 1000 0001
 
 

Kontakt telefoniczny możliwy w dniach:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz.: 10:00-13:30

we wtorki w godz.: 9:00-17:00

DANE KANCELARII
Adres:
Ul. 11 Listopada 5A
 
95-070 Aleksandrów Łódzki
 
 
Telefon:
727 765 822
E-mail:
 
EPU: ID 2588