dot. KM 2796/18

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Zgierzu Przemysław Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc w zw. z 955 kpc zawiadamia, że:

w dniu 02-08-2022r. o godz.09:00
w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu w sali nr VIII, odbędzie się


PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości należącej do dłużników Bożena Zagozda, Wojciech Zagozda na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1G/00068897/6.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona we wsi Nowe Łagiewniki, obręb 26 Nowe Łagiewniki, gmina Zgierz - obszar wiejski, przy ulicy Słonecznej 25, składająca się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 13/19 o powierzchni 0,1016 ha. Dla tej nieruchomości Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta o nr LD1G/00068897/6. Każdoczesnemu właścicielowi działki gruntu nr 19/19, objętej w/w księgą wieczystą, przysługuje nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działki nr 13/4 i 13/14 objęte KW LD1G/00022051/0. Działka gruntu nr 13/19 o powierzchni 1016 m2 zabudowana jest murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, podpiwniczonym oraz garażem wzniesionym w konstrukcji lekkiej stalowej. Kształt działki nieregularny, wieloboku, zbliżony do trapezu. Działka od strony południowej szerszym bokiem przylega do drogi (poprzez działkę 13/14), wjazd na teren działki zorganizowany. Dostęp do drogi od strony południowej. Teren działki zagospodarowany, ogrodzony. Budynek mieszkalny wybudowany w konstrukcji murowanej, ściany zewnętrzne murowane z pustaka, konstrukcja dachu drewniana, dach kryty eternitem, nieocieplony. Powierzchnia użytkowa wynosi: - ok. 124 m2, powierzchnia zabudowy- 97 m2 - zgodnie z kartoteką budynku. Budynek garażowy, parterowy, wolnostojący. Garaż wzniesiony w konstrukcji stalowej. Powierzchnia zabudowy - 30,6 m2.


Suma oszacowania nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1G/00068897/6 wynosi 338 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 253 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 800,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na konto komornika:


Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
66 1600 1462 1818 2128 1000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość za zgodą Dłużnika, po wcześniejszym ustaleniu z nim takiej możliwości oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu mieszczącym się pod adresem: Sokołowska 6, 95-100 Zgierz(sygn. akt sąd. I Co 104/21)
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZGIERZU PRZEMYSŁAW KOWALCZYK

GODZINY URZĘDOWANIA
Poniedziałek:
7:30-15:30
Wtorek:
7:30-17:30
Środa, Czwartek:
7:30-15:30
Piątek:
7:30-13:30
 
Komornik przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 9:00 do 17:00
 
W inne dni po uprzednim uzgodnieniu.
RACHUNEK BANKOWY
 
BGŻ BNP Paribas:
 
66 1600 1462 1818 2128 1000 0001
 
 

Kontakt telefoniczny możliwy w dniach:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz.: 10:00-13:30

we wtorki w godz.: 9:00-17:00

DANE KANCELARII
Adres:
Ul. 11 Listopada 5A
 
95-070 Aleksandrów Łódzki
 
 
Telefon:
727 765 822
E-mail:
 
EPU: ID 2588