dot. GKM 134/20

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Zgierzu Przemysław Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc w zw. z 955 kpc zawiadamia, że:

w dniu 27-07-2022r. o godz.09:30
w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu w sali nr X, odbędzie się


PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości należącej do dłużnika Rafał Świątczak, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1G/00038429/6.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość zabudowana dwoma budynkami gospodarczymi, nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka geodezyjna nr 117 o powierzchni 0,2533 ha. Nieruchomość położona jest we wsi Stary Adamów, przy ul. Karolewskiej nr 27, w gminie Aleksandrów Łódzki, w powiecie zgierskim. Działka geodezyjna o numerze ewidencyjnym 117 posiada powierzchnię 2533 m2. Teren działki jest płaski, ogrodzony. Na terenie działki, w jej wschodniej części posadowione są dwa budynki gospodarcze, które tworzą jedną całość techniczno-użytkową i są częściowo użytkowane jako budynki mieszkalne. Działka od strony północnej posiada dostęp do drogi publicznej, gruntowej, ul. Karolewskiej. Część mieszkalna budynku po remoncie przeprowadzonym ok. 2015 roku. Budynek formalnie nie został przekształcony z gospodarczego na mieszkalny. Przedmiotowa nieruchomość posiada uzbrojenie w energię elektryczną i wodę z sieci gminnej. Na terenie nieruchomości jest studnia głębinowa oraz szczelny zbiornik bezodpływowy – szambo.
Wykaz pomieszczeń - część mieszkalna (na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji):
pokój-45,16 m2, kuchnia - 15,24 m2, przedpokój-2,60 m2, pokój-17,88 m2, łazienka z WC-4,49 m2
razem-85,37 m2
Wykaz pomieszczeń - część gospodarcza (na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji):
b. gospodarczy-25,00 m2, b. gospodarczy-33,69 m2, łazienka z WC-2,55 m2, pom.gospodarcze-18,06 m2, kotłownia-13,90 m2 ,razem - 93,20 m2

Suma oszacowania nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1G/00038429/6 wynosi 493 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 369 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na konto komornika:


Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
66 1600 1462 1818 2128 1000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość za zgodą Dłużnika, po wcześniejszym ustaleniu z nim takiej możliwości oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu mieszczącym się pod adresem: Sokołowska 6, 95-100 Zgierz(sygn. akt sąd. I Co 686/20)
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZGIERZU PRZEMYSŁAW KOWALCZYK

GODZINY URZĘDOWANIA
Poniedziałek:
7:30-15:30
Wtorek:
7:30-17:30
Środa, Czwartek:
7:30-15:30
Piątek:
7:30-13:30
 
Komornik przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 9:00 do 17:00
 
W inne dni po uprzednim uzgodnieniu.
RACHUNEK BANKOWY
 
BGŻ BNP Paribas:
 
66 1600 1462 1818 2128 1000 0001
 
 

Kontakt telefoniczny możliwy w dniach:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz.: 10:00-13:30

we wtorki w godz.: 9:00-17:00

DANE KANCELARII
Adres:
Ul. 11 Listopada 5A
 
95-070 Aleksandrów Łódzki
 
 
Telefon:
727 765 822
E-mail:
 
EPU: ID 2588